Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori, Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ

 • Súťažiť sa môže len na počítačoch v miestnostiach, ktoré určí školský koordinátor a v ktorých je prítomný dozor (počítačové učebne).
 • Každý súťažiaci pracuje samostatne, nie je dovolené radiť sa s ostatnými súťažiacimi ani s nikým iným.
 • Počas súťaže môže súťažiaci používať len
  • webový prehliadač, ktorým smie prehliadať len stránky súťaže iBobor a žiadne iné,
  • papier na poznámky (ten musí byť, pravdaže, pred začiatkom súťaže prázdny) a pero alebo ceruzku a gumu,
  • v kategóriách Nevidiaci ZŠ, Nevidiaci SŠ alebo v prípade, že súťaží telesne alebo zmyslovo postihnutý žiak v inej kategórii, sú navyše povolené pomôcky kompenzujúce postihnutie súťažiaceho - program na zväčšovanie obsahu obrazovky, lupa, čítač obrazovky, braillovský riadok, textový editor pre písanie poznámok, euroobal a podložka na kreslenie obrázkov a pod.,
  • žiadne iné programy ani pomôcky nie sú povolené.
 • Súťažiaci začína súťaž v učebni s dozorom. Učebňa môže byť organizovaná tak, že na počítači je pripravená stránka súťaže, kde zadá svoj súťažný kód. Prihlasovanie súťažiaceho môže byť organizované aj takým spôsobom, že sa neprihlasuje samotný súťažiaci, ale prihlasuje ho učiteľ, a teda súťažiaci už príde k počítaču, na ktorom je prihlásený. Súťažiaci si môže skontrolovať v pravej hornej časti obrazovky svoje údaje (pohlavie a triedu lebo meno náš systém neeviduje).
 • V prípade dištančného vzdelávania z dôvodu pandémie je úlohou školského koordinátora, aby nastavil pravidlá pre súťaženie z domu podľa možností školy a žiakov, ako aj podľa konkrétnej epidemiologickej situácie v daný deň. Umožnite tento rok žiakom súťažiť aj za cenu, že to bude viac motivačná aktivita než striktná súťaž.
 • Na zodpovedanie otázok (9 otázok v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ, 15 otázok v ostatných kategóriách) má súťažiaci 40 minút. Tie sa začnú merať od chvíle, keď mu je po prvýkrát zobrazená prvá otázka. Súťažiaci sa počas súťaže v rámci svojho časového limitu môže aj odhlásiť a znova prihlásiť, prípadne sa len znova prihlásiť (napríklad v prípade poruchy počítača a prechodu na náhradný počítač). Čas sa mu však ráta, aj keď nie je prihlásený.
 • Všetci súťažiaci musia dokončiť súťaž najneskôr do vyhláseného času konca súťaže v daný deň. Preto keď sa súťažiaci prihlási neskôr než 40 minút pred koncom súťaže, systém mu síce prihlásenie povolí a bude môcť súťažiť, avšak už nebude môcť využiť celých svojich 40 minút, ale len toľko, koľko zostáva do konca súťaže.
 • Počas časového limitu sa môže súťažiaci vracať k už zodpovedaným otázkam a meniť alebo aj mazať ich odpovede (tlačidlom "Zmaž odpoveď"). V zozname čísel otázok v pravej časti obrazovky neustále vidí farebne odlíšené zodpovedané a nezodpovedané otázky. Nezodpovedaná otázka je taká, na ktorú ešte nebola zvolená odpoveď alebo na ktorej bolo použité tlačidlo "Zmaž odpoveď".
 • Súťažiaci skončí súťaž, buď keď mu uplynie časový limit alebo keď použije odkaz "Ukončiť súťaž" v pravej časti obrazovky pod zobrazeným časom. V oboch prípadoch sa objaví záverečná obrazovka s počtom bodov, ktoré v súťaži dosiahol.
 • Bodovanie je nasledovné:
  otázky správna odpoveď nesprávna odpoveď nezodpovedaná otázka
  ľahké (Nevidiaci 1-3, ostatní 1-5) 3-1 0
  stredné (Nevidiaci 4-6, ostatní 6-10) 4 -1,33 0
  ťažké (Nevidiaci 7-9, ostatní 11-15) 5 -1,66 0
  Ak súťažiaci v otázke označil nesprávnu odpoveď, odčítavajú sa mu za túto odpoveď body podľa náročnosti otázky.
  Ak na otázku nezodpovedal, neprichádza o žiadne body.
  Aby v súťaži nikto nemal záporný počet bodov, dostane každý súťažiaci počiatočný bonus 20 bodov (v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ 12 bodov), z ktorého sa mu odpočítavajú body za nesprávne odpovede. Preto najmenší možný počet bodov, ktoré sa dajú dosiahnuť (pri všetkých nesprávnych odpovediach) je 0,05 bodu (v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ 0,03 bodu) a najväčší počet je 80 bodov (v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ 48 bodov).
 • Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musí v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ dosiahnuť aspoň 30 bodov a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov.

 Základné informácie

17. ročník 2023/24

129 965 súťažiacich

16. ročník 2022/23

124 574 súťažiacich, 1591 škôl

15. ročník 2021/22

102 813 súťažiacich, 1378 škôl

14. ročník 2020/21

55 064 súťažiacich, 804 škôl

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl