O kategórii Nevidiaci

doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. a PaedDr. Natália Kováčová, PhD.

Prečo špeciálna kategória?

Lebo úlohy pre bežných žiakov nie sú vo všeobecnosti vhodné pre žiakov s rôznymi typmi zrakového postihnutia.

 • V mnohých úlohách je pre pochopenie zadania dôležitý obrázok, ktorý nemá vytvorenú textovú alternatívu.
 • Interaktívne úlohy neumožňujú ovládanie pomocou klávesnice, ale iba myšou. Nevidiaci pri práci s počítačom myš nepoužívajú.
 • Občas sa v úlohách vyskytujú tabuľky, ktoré sú pre nevidiacich neprehľadné.
 • Slabozrakí žiaci používajúci zväčšovací softvér potrebujú viac času, pretože nemajú náhľad na celú obrazovku a musia jej obsah často rolovať.
 • Nevidiaci žiaci používajúci čítač obrazovky potrebujú viac času, pretože nemajú náhľad na celú obrazovku, ale väčšinou pracujú len s informáciou v aktuálnom riadku a zvyšné informácie si musia pamätať.

Aká je história?

Počas nášho niekoľkoročného pôsobenia v úlohe učiteľov informatiky na základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých sa súťaže iBobor s nadšením zúčastňovali vidiaci a ľahko slabozrakí žiaci. Nevidiaci žiaci a žiaci so zvyškami zraku sa nemohli zúčastniť, hoci na bežných hodinách informatiky dosahovali veľmi dobré výsledky. Našou snahou bolo hľadať možnosti, ako by sa mohli zapojiť aj títo žiaci. Navrhli sme prispôsobenia pravidiel súťaže, ktoré by im to umožnili.

V roku 2013 sme realizovali pilotný beh súťaže pre žiakov 2. stupňa ZŠ po prvý raz. Úlohy neboli prezentované online na webe, ale použili sme formát textového dokumentu v počítači lebo s textovým dokumentom dokázali pracovať všetci nevidiaci žiaci, s webovým prehliadačom mali ešte niektorí z nich problémy. Súťaž sa stretla s nadšením.

Odvtedy sa pre žiakov 2. stupňa ZŠ koná každoročne a v roku 2016 sme pripravili a overili aj úlohy pre žiakov strednej školy. Všetky úlohy z predchádzajúcich ročníkov sú na webovej stránke http://vin.edi.fmph.uniba.sk/iBobor.html.

V roku 2017 sme prvýkrát zorganizovali súťaž pre nevidiacich študentov stredných škôl online spolu s kategóriami pre intaktných študentov. Súťaž pre žiakov základných škôl sa však stále konala offline.

Tento rok chceme umožniť, aby sa mohli zapojiť aj zrakovo postihnutí žiaci iných škôl, vrátane žiakov študujúcich integrovane na bežných školách.

Takže v roku 2018 sa bude súťaž konať online pre nevidiacich študentov stredných škôl (kategória Nevidiaci SŠ) aj nevidiacich žiakov 2. stupňa základných škôl (kategória Nevidiaci ZŠ).

Aké sú prispôsobenia?

 • Zmenili sme počet úloh, aby mali žiaci viac času. Intaktní žiaci majú na jednu úlohu v priemere 2 minúty a 40 sekúnd. Pre nevidiacich sme predĺžili priemerný čas na riešenie jednej úlohy na takmer 4,5 minúty. Takže namiesto 15 úloh (5 ľahkých, 5 stredných, 5 ťažkých) riešia nevidiaci žiaci počas 40 minút iba 9 úloh (3 ľahké, 3 stredné, 3 ťažké).
 • Snažíme sa použiť rovnaké úlohy ako pre bežných žiakov. Niektoré úlohy sa dajú použiť bez akejkoľvek modifikácie.
 • Mnohé úlohy si vyžadujú menšie alebo väčšie modifikácie nasledujúceho charakteru:
  • Obrázky obsahujúce relevantné informácie nahradíme textom.
  • Nepoužívame referencie na farby.
  • Tabuľky nahradíme zoznamom alebo textom v inom formáte.
  • Nepoužívame interaktívne prvky, aby žiaci mohli zadávať riešenia iba pomocou klávesnice.
  • Používame kratšie postupnosti objektov alebo prvkov, pretože nevidiaci si pri riešení úlohy musia postupnosti pamätať.

Pri modifikovaní úloh sa snažíme zachovať podstatu úloh a vykonať iba nevyhnutné úpravy.

Odporúčania

 • Pred súťažou odporúčame aktualizovať webový prehliadač a čítač obrazovky NVDA.
 • Vyskúšajte si riešiť úlohy z Archívu úloh. Zvoľte si ročník 2017/18 a kategóriu Nevidiaci ZŠ alebo Nevidiaci SŠ.
 • Počas súťaže môžu nevidiaci žiaci používať aj textový editor na zápis poznámok a postupu riešenia. Ak si potrebujú kresliť, môžu použiť euroobal a podložku.

 

Základné informácie

17. ročník 2023/24

129 965 súťažiacich

16. ročník 2022/23

124 574 súťažiacich, 1591 škôl

15. ročník 2021/22

102 813 súťažiacich, 1378 škôl

14. ročník 2020/21

55 064 súťažiacich, 804 škôl

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl